La Paloma Glashandel. 055-3666666
                                                Uw vertouwde glasleverancier
 

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kun je de bedrijfsgegevens vermelden. Voor sommige beroepen is dat verplicht. Informeer dus vooraf of je deze gegevens moet vermelden.

Denk aan gegevens als het kvk-nummer, btw-nummer en eventuele certificeringen, medische toelatingen of beroepsvergunningen.

 

Je kunt hier ook een disclaimer plaatsen voor de inhoud van deze website. Daarmee wijs je er bijvoorbeeld op, dat aan de inhoud van de website geen rechten kunnen worden ontleend.  

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden La Paloma bv.

Gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Ingeschreven in het handelsregister te Zutphen onder nummer: 12674.

Artikel 1: Definities.

Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan, de opdrachtgever, dan wel  een ieder die met La Paloma bv een aanbieding doet of een leverantie of  prestatie verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

Al onze offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

Een overeenkomst wordt pas geacht te zijn tot stand gekomen, nadat wij die  order schriftelijk, door middel van een orderbevestiging, hebben aanvaard, dan wel nadat wij de order zonder voorafgaande schriftelijke  orderbevestiging hebben uitgevoerd.

De koop wordt geacht gesloten te zijn op de condities vermeld in de  opdrachtbevestiging, qua dikte, afmeting, kwaliteit, hoeveelheid etc.

La Paloma bv kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid  accepteren voor foutief bestellen door de koper / opdrachtgever.

Indien niet binnen drie dagen na het verzenden van de opdrachtbevestiging  tegen de inhoud ervan geprotesteerd is, wordt deze geacht te zijn overeengekomen  en zijn beide partijen aan de inhoud ervan gebonden.

Artikel 3: Levertijd.

Onder levertijd wordt verstaan de overeengekomen termijn waarbinnen de  goederen door La Paloma bv moeten zijn geleverd.

De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering.

La Paloma bv verplicht zich zoveel mogelijk de overeengekomen levertijd na te  komen.

Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer /  koper nimmer het recht de opdracht te annuleren, de overeenkomst te doen  ontbinden.

Voorts heeft afnemer nimmer het recht op schadevergoeding, direct of  indirect, hoe ook ontstaan, in geval de levertijd door La Paloma bv wordt  overschreden.

Artikel 4: Garantie en reclame.

Voor zover wij op bepaalde goederen een garantie  verstrekken, kan deze garantie slechts worden ingeroepen overeenkomstig de  daarbij gestelde waarden, waarbij in alle gevallen op de afnemer de verplichting  rust, redelijke wijze aannemelijk te maken, dat de door ons vastgestelde  gebruiksvoorschriften in acht zijn genomen.

Het recht op reclame vervalt in ieder geval indien en zodra de geleverde  goederen verwerkt, bewerkt of geplaatst zijn.

La Paloma bv is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan, direct of  indirect, gevolgschade daaronder begrepen, veroorzaakt door ondergeschikt  personeel van La Paloma bv en / of personen en / of bedrijven die goederen  verwerken, geleverd door La Paloma bv.

Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden  afwijking in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting, kleur etc. kunnen geen grond tot  reclame opleveren.

Artikel 5: Betaling.

  1. Betaling van facturen van La Paloma bv dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
  2. Enigerlei schuldvergelijking of korting is afnemer nimmer toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk is overeengekomen.
  3. De afnemer heeft niet het recht op een beweerde wanprestatie onzerzijds, de betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen of te weigeren.
  4. Alle kosten van incasso, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, komen voor rekening van de koper.
  5. De vordering tot betaling is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, bij non-acceptatie van een wissel, of wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, zijn onder curatelenstelling is aangevraagd c.q. verleend, dan wel enig beslag op de goederen of vorderingen van de afnemer is gelegd, wanneer afnemer overlijdt en ingeval een rechtspersoon in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 6: Diversen.

La Paloma bv verplicht zich te houden aan de voorgeschreven richtlijnen en  normen, zoals vastgelegd in de NPR, BRL en NEN.

Bij glasleveringen rechtstreeks aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever  verantwoordelijk voor de juiste dikte van het glas, overeenkomstig de  voorgeschreven richtlijnen.

Artikel 7: Slotbepaling.

Op alle overeenkomsten met La Paloma bv is Nederlands recht van toepassing.


 Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de isolatie.glass site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Voorbeeld creatie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voorbeeld creatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. lapaloma wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de isolatie.glass links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. la paloma aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door la paloma niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

la paloma behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voorbeeld creatie of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

La paloma behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


 

 
 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info